เพราะเราเชื่อว่า...สัตว์เลี้ยงที่เรารัก
คือหนึ่งในครอบครัวของเรา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สินค้าแนะนำสำหรับพวกเค้าที่คุณรัก
Monchou Care Center Live With PP & Bellkin
บริษัทย่อยแห่งที่ 5 จัดต้ังข้ึนเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ท่ี 10 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ100 ดําเนินธุรกิจด้านการตลาดและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ เพ่ือสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของตนเองตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
ข่าวสารและกิจกรรม